EUfutuR

Prihodnost Evropa – identiteta, internacionalizacija in institucionalizacija – Geopark Karavanke


UNESCO globalni Geopark Karavanke (v nadaljevanju Geopark) obsega območje 14 občin z obeh strani meje. Pravno-formalno Geopark deluje kot čezmejna delovna skupnost, katere ustanoviteljice so občine in pridruženi člani. Kljub podrobno dorečenemu statutu predstavlja bilateralno sodelovanje v tej obliki, predvsem zaradi različnih pravnih in finančno-tehničnih nacionalnih okvirnih pogojev, velik operativni izziv. Prvenstveno slednjega naslavlja projekt EufutuR, katerega glavni cilji so: ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), krepitev bilateralne identitete in mednarodna uveljavitev Geoparka. Aktivnosti v okviru projekta EUfutuR bodo vodile do prvega medobčinskega in medinstitucionalnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS, s čimer bo Geopark pridobil ustreznejšo pravno formalno organiziranost za nadaljnje okrepljeno čezmejno teritorialno sodelovanje. Skozi javne dogodke (izvajanje izobraževalnih in strokovnih dogodkov, jezikovnih tečajev, Geofestivala) in kreativno sodelovanje bo na območju Geoparka vzpostavljena nova oblika bilateralnega sodelovanja prebivalcev čezmejnega območja. Z aktivnim vključevanjem v dejavnosti UNESCO mreže geoparkov (GGN) pa bo območje Geoparka tudi mednarodno bolje pozicionirano.

Projekt EUfutuR bo okrepil sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, šolami in vrtci, lokalnim prebivalstvom kot splošno ciljno skupino ter inštitucijami, vključenimi v regionalne razvojne aktivnosti na podlagi razvoja skupnih upravljalskih teles, izobraževalnih strategij in ozaveščevalnih dogodkov za krepitev skupne jezikovne, kulturne in naravne identitete območja. Projekt EufutuR omogoča zavestno, živečo bilateralno identiteto in odločilno prispeva k povečanju stopnje prepoznavnosti projektnega območja na mednarodni ravni. Šolam ponuja aktivno ravnanje z njihovim življenjskim prostorom in krepi jezikovne kompetence državljanov.

Projekt EUfutuR je projekt čezmejnega sodelovanja, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner:

ARGE Geopark Karavanke 

Projektni partnerji:

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor
Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg


Trajanje: 1.7.2016 – 30.6.2019

Odobreni prispevek ESRR: 614.963,62 €