I-SWAMP

 Projekt I-SWAMP: Povezovanje malih alpskih mokrišč – spremljanje stanja in ohranjanje

 

POVZETEK

Ribniki in druga majhna mokrišča so bili v alpskem prostoru v veliki meri uničeni ali spremenjeni in pogosto niso ustrezno upravljani. Projekt I-SWAMP razvija metodo za ohranjanje majhnih alpskih mokrišč s pristopom, ki temelji na znanstveno utemeljenem odločanju in lastništvu lokalnih skupnosti. Protokol za spremljanje in ohranjanje majhnih alpskih mokrišč bo lokalnim oblastem pomagal pri sprejemanju informiranih odločitev o upravljanju mokrišč. Z delavnicami in aktivnostmi okoljskega izobraževanja se bo povečalo znanje občin, javnosti in gospodarskih akterjev o modri infrastrukturi v Alpah. Ta celostni pristop bo pomagal zaščititi in obnoviti mokrišča na regionalni ravni, da bi preprečili nadaljnjo izgubo biotske raznovrstnosti, habitatov in ekosistemskih storitev.


Programsko obdobje:

2021-2027

Prioriteta:

Climate resilient and green Alpine region

Specifični cilj:

 SO 1.2: Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution

Odobreni celotni stroški: 404.600 EUR

ESRR sofinanciranje: 303.450 EUR

Vrsta projekta: projekti male vrednosti

Trajanje: 18 mesecev 1. 9. 2022 – 29. 2. 2024