GreenTour

Glavni cilj projekta je na osnovi posebnih naravnih in kulturnih vrednot vzpostaviti vzdržno in odgovorno upravljanje turističnega razvoja v Karavankah. To bo doseženo s čezmejnim povezovanjem ciljno izbrane partnerske strukture, v kateri je Karavanke UNESCO Globalni Geopark vez med naravnim in kulturnim prostorom. Upravljanje temelji na treh stebrih, ki se odražajo v treh delovnih paketih: odporno in trajnostno upravljanje infrastruktur za doživetja v naravi, razvoj odpornih zelenih turističnih ponudb in čezmejno zeleno upravljanje tokov obiskovalcev.

Cilj projekta je predvsem okrepiti zavest pri turističnih deležnikih, odgovornih za izvajanje in vzdrževanje turistične infrastrukture ter "uporabnikih" čezmejnega naravnega in kulturnega prostora o smiselnem in odgovornem delovanju v tem prostoru. Tako se bo Geopark Karavanke uveljavil kot trajnostna turistična destinacija, ki varstvo narave in kulture uvršča v središče svojih programov. Ogroženost ranljivih območij je potrebno spremljati in zmanjšati na najmanjšo možno raven, hkrati pa naj bi se s povečanim poudarkom na območjih in pojavih, ki so vredni varstva, spodbujalo in krepilo atraktivnejša in sodobnejša kulturna in naravna doživetja.

 

Vodilni partner:
EZTS Geopark Karavanke z.o.o.

Projektni partnerji:

  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor
  • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.
  • Podzemlje Pece, d.o.o, turistični rudnik in muzej
  • KSL Tourism Marketing
  • Turistično združenje Železna Kapla

Trajanje: 1.9.2023 – 31.8.2026
Odobreni prispevek ESRR: 1.426.292,36 €