NaKult

Karavanke UNESCO Global Geopark se ponaša z bogato geodiverziteto. Do sedaj je registriranih 48 geo znamenitosti in 14 znamenitosti Geoparka. Geo znamenitosti ali splošno imenovane Geosites so geološko in geomorfološko pomembne in zanimive točke ali območja v naravi, ki lahko imajo poleg geološkega in geomorfološkega pomena tudi arheološki, zgodovinski, botanični, zoološki, kulturni ali tehnični pomen. Večina teh točk je dostopnih preko pohodniških poti, vendar niso primerno predstavljene in dostopne. Cilj projekta je zastaviti in uveljaviti celovito strategije za valorizacijo, ponazoritev in izboljšanje zavedanja o bogati geodiverziteti Geoparka. Da bi ta cilj lahko dosegli, načrtujemo projektni partnerji skupen razvoj in opremo daljinske geo-pohodniške poti okrog Geoparka Karavanke. Ta bo omogočila znatno izboljšanje ozaveščenosti o geo- in biodiverziteti. Posamezne etape, ki bodo pripravljene in predstavljene glede na lokalne vsebinske posebnosti, bodo združene v daljinsko pohodniško pot kot skupen produkt. Na in ob poti bodo urejeni majhni interpretacijski moduli – za različne ciljne skupine- ter različni programi in ponudbe. Ustvarjene bodo atraktivne izhodiščne točke in enoten sistem vodenja, ki bodo omogočili daljinsko pohodniško pot. Za posredovanje geodiverzitete kot tudi ostalih kulturnih in naravnih posebnosti na poti, so potrebni usposobljeni vodniki, ki jih bomo usposobili v okviru lastnega Geopark izobraževanja o čezmejnih posebnostih na podlagi dobro pripravljenih strokovnih podlag. Vse ključne informacije bodo posredovane z ustreznimi informacijskimi orodji. Dodatno bomo razvili posebne skupinske ponudbe, predvsem za šole v obliki Geopark doživljajskih kampov. Celoten produkt bo organiziran v okviru organizacijske oblike Geoparka Karavanke z njegovimi partnerji kot lastno upravljavsko orodje geodiverzitete. Vse aktivnosti se bodo izvajale v programskem območju v obeh jezikih.

Vodilni partner:
ARGE Geopark Karawanken 

Projektni partnerji:

  • Občina Črna na Koroškem 
  • Občina Prevalje
  • Občina Ravne na Koroškem 
  • Občina Dravograd 
  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor
  • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.
  • Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg

 

Trajanje: 1.5.2018 – 30.4.2022

Odobreni prispevek ESRR: 1.624.332,55 €