Narava Geoparka

Geopark je veliko več kot le geologija, in vendar je povsod povezan z njo. Geopark je tudi doživljanje edinstvene narave, kulture, arheologije, rudarske tradicije in prijeten klepet z domačini obenem.
Naravo na območju Geoparka, ki se razteza med Košuto in Obirjem, Olševo in Uršljo goro ter med Smrekovcem in Košenjakom odraža izjemna biotska pestrost, saj se na tej vzhodni meji alpskega sveta razširjajo mnoge rastlinske in živalske vrste. Mnoge redke življenjske prostore je skozi stoletja uspela ohraniti človeška vztrajnost.

Botanika

Območje je pomembno z vidika botanike. V skalnih stenah, meliščih, gorskih traviščih, mnogih razpršenih mokriščih in barjih, so našle zadnje zatočišče mnoge redke in zavarovane rastlinske vrste, med katerimi najdemo endemite Zoisovo zvončico, kamniško murko, peško ovsiko, nenavadni kamnokreč, Wulfenov jeglič, ki si po najditelju deli ime z mineralom wulfenit, in druge redke in zavarovane rastlinske vrste.

Ornitologija

Vzhodne Karavanke so tudi izjemno pomembno ornitološko območje, saj tukaj rastijo vse pomembnejše koconoge kure (divji petelin, ruševec, belka in gozdni jereb), gnezdijo pa še redke vrste sov (mali skovik, koconogi čuk), detlov (črna žolna, triprsti detel) in ujed (planinski orel, sokol selec).

Močvirja

Biotsko pomemben je vodni svet mnogih povirij, barij in naravno ohranjenih delov vodotokov, saj so to tudi rezervoarji čiste vode. Močvirni življenjski prostori so v Evropi med najbolj ogroženimi in hitro izginjajo, s čimer izginejo tudi mnoge, od vodnega režima odvisne živalske in rastlinske vrste. Znotraj območja je nekaj izjemnih mokrišč, ki so zadnja zatočišča redkih in ogroženih ter zavarovanih rastlinskih vrst, med njimi mnogo redkih kukavičevk, in živalskih vrst, med katerimi velja izpostaviti raka koščaka, kačje pastirje in metulje. Med žuželkami najdemo redke in evropsko varovane vrste, kot sta kačja pastirja veliki studenčar in kačji potočnik, hrošč močvirski krešič in metulji travniški postavnež, gozdni postavnež, Scopolijev zlatook, strašnični mravljiščar in črtasti medvedek.

Gozdnatost

Skladno z gozdnatostjo je na območju veliko zavarovanih dreves izjemnih velikosti in tudi z močno simbolno vrednostjo, kot npr. Najevska lipa.

Negeološke znamenitosti Geoparka Karavanke

 • Košuta - naravna pokrajina
 • Peca / Petzen (Krischakar)
 • Matjaževa jama
 • Najevska lipa
 • Dravograjsko jezero
 • Uršlja gora
 • Dolga brda – mokrišče
 • Belska Kočna / Vellacher Kotschna  – naravni rezervat
 • Korške peči / Trögern Klamm – naravni rezervat
 • Dolina smrti, Žerjav
 • Krajinski park Topla